10 11 2010

“Orang yang ikhlas tidak pernah kecewa dengan amal baik yang telah dia lakukan, karena yakin Allah Maha melihat dan akan membalasnya dengan adil.” – Abdullah Gymnastiar

“Bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati.” – Abdullah Gymnastiar

Iklan
Sono Ka Abu

16 09 2018

Bandung, 15 September 2018

Digital Camera

Bersama “Abu”

Nyoreang mangsa ka tukang …

Asa cikeneh kuring nyuuh dina lahunan, hayang diusapan hayang dido’akeun, anjeunna ngagereyem sing saralamet, sing sehat sing lancar dina sagala pamaksadan. Karek uih ti sakola? …

Enya anjeunna indung kuring “Abu”. Ebreh dina sawangan harita basa ngusapan pananganna ya Alloh leungeun ieu nu tos ngupayakeun kahirupan keur kuring, leungeun ieu nu banting tulang supaya kuring jeung adi-adi sarakola saparantos punbapa ngantun, pikeun bekel keur ngambah kahirupan. Bari teu mirosea raheutna hate sorangan alatan jalma2 nu teu resepeun ningali batur tingtrim, atawa leuwih resep ningali batur tunggara. Nu jadi harepan anjenna mung hiji palaputrana saralamet jalembar teu kurang sandang pangan kengeng rejeki anu halal, bari aya dina kaayaan Iman jeung Islam salilana ngajankeun parentah-Na … Hirup barokah.

Aya mangsa hate honcewang dina nyangharepan kariweuh … hayang nyuuh bari ngabudalkeun kariweuh hate tapi tara kebat, sok sieun nambah kariweuh manah Abu, antukna diteureuy ku sorangan bari muntang kanu kawasa mugi2 aya jalan …, lamun sagala persoalan geus aya solusina kakara wani nyampeurkeun, kuring  noroweco ngedalkaeun rereged hate … ( sok sanajan ukur dina hate ), bari bagja ningal anjeunna suka gumbira, barang tuang bari kaayaan sehat walafiat. Hampura abdi Abu…

Anjeunna ayeuna tos teu aya, aya nu leungit na hate, hese digambarkeunana … ngan jelema nu kungsi kaleungitan indung nu bisa ngarasakeunana.

Ya Alloh mugi-mugi anjeunna ditampi iman islamna dihapunten sagala kalepatannana, mugi Alloh ridho ka anjeunna ditempatkeun di surgana Alloh.  Abdi sakulawargi mugi dijanteunkeun jalmi-jalmi anu sholeh/sholeha nu tiasa ngadu’akeun anjeunna. Aamiin aamiin ya robbal aalamin.

Asa hoyong pendak …  hayang terang kumaha bejana … sok sanajan hal eta pamohalan …

SURAT TI INDUNG

“Panggeuing keur hate anu tibra sare, tawis kasono kanu jadi Indung anu tos dipundut kunu Gaduhna”

Anakiiing, anak Abu …
kiwari Abu geus nepi
ka lembur anu sabenerna,
lembur nu beda jeung lembur urang baheula…..

Anakiiing, anak incu Abu …
mun isuk-pageto
hidep sono hayang papanggih jeung Abu , tuluy hidep baralik ka lembur jiga baheula,
omat tong angkaribung barang bawa, sabab Abu
geus lain Abu nu baheula…!
do’akeun wae Abu ku aranjeun… ayeuna Abu ngan butuh do’a ti aranjeun…..

Anakiiing, kamelang Abu …!
mun hidep nyaah ka Abu …., teu kudu bingung mulang tarima…, tapi cukup bejaan Abu :
yen hidep geus jadi jalma sholeh…., geus jadi hamba Alloh ahli ibadah…..
bari salawasna terus ngadu’a sangkan aya dina ridho ManteunNA

Anakiiing…,
mun hidep nyaah ka Abu …,
cukup bejaan Abu …:
yen hidep nyaah ka Abu …,
hidep teh akur jeung dulur…,
runtut-raut sauyunan…..
silih hargaan…..
silih elingan….
silih tulung silih bantu…..
gogonjakan jiga baheula…..!

Anakiiing…,
pang bejakeun ka anak incu Abu …, Yen Abu nyaah ka hidep….!
nyaah ku lucuna….,
nyaah ku belana….,
nyaah ku sumanget na….!

Bejakeun ka kulawarga hidep…..
Abu geus nepi ka nu dituju….,
Abu rek satia nungguan di dieu…,
di hareupeun panto surga….!

Anakiiing, anak-incu Abu …
Abu hayang mere beja, nyambung beja anu baheula:
nu manfaat di dieu, di alam baka;
geuning lain harta, lain tahta, lain pangkat, lain jabatan,
tapi wungkul amal soleh waktu di dunya, nu dibungkus iman jeung taqwa….!

Ayeuna ku Abu geus karasa…, geus karasa…!
karasa endahna sholat jeung puasa, karasa endahna zakat, karasa endahna mikanyaah fakir-miskin, karasa endahna akur jeung dulur, bari heman ka tatangga..!

Anakiiing, anak-incu Abu …., Abu nitip :
* poma ulah takabur, tapi kudu loba syukur…
* ulah sasar tapi kudu loba istigfar…,
* ulah salah tapi kudu loba ibadah….,

Anakiiing….,
hampura Abu …,
Abu sono ka aranjeun kabeh…
meungpeung aya keneh di alam dunya
poma ulah tinggaleun sholat…, ngaji qur’an…, ulah poho ka fakir miskin…,
Nulung kanu butuh…,
Nalang kanu susah….
Ulah poho, du’akeun Abu tiap ba’da sholat…

Sakitu surat ti Abu….
Hampura Abu

Mengenang Apa …

16 09 2018

Assalamualaikum Wr Wb

Apa …

183466_203696532978459_3954360_n

Ketika hatiku yang lemah ini bimbang akan setiap hal yang ada di sekelilingku,aku bimbang dengan berbagai paham dan pembaruan zaman yang semakin jauh dari baik,namun aku masih semangat apabila ingat setiap nasehat dan teguran dari ayahku …

Wahai Ayah … setiap kata yang kau tuturkan menjadi kekuatan bagiku,untuk terus semangat melangkah didalam kehidupanku …

Wahai Ayah … setiap mengingat teguranmu menjadi ketabahan bagiku untuk terus sabar dalam melangkah memperjuangkan kewajibanku …

Wahai Ayah … setiap mengenang alunan suaramu menjadi kerianganku untuk terus bersyukur dalam melangkah bersama lafaz “Alhamdulillah” pada setiap ujian dan cobaan yang menimpaku …

Maka … wahai ayah … mengenangmu … Insya Allah “membentuk” anakmu yang lemah ini dengan kekuatan-Nya … mengamalkan nasehatmu … Aamin, aamin …Ya Rabbal’alamin …

Engkaulah Guruku ketika aku membuka mata …
Engkaulah Guruku ketika aku mendengar alunan adzan …
Engkaulah Guruku ketika aku dalam kealpaan …
Walau semua ini kudapatkan dari peninggalan catatanmu … atau kisah tentangmu yang dilantunkan orang …

Dan … sesungguhnya Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Mengetahui … Wallahu’alam bishowab …

Ayah … Semoga Allah SWT memaafkan semua kesalahanmu dan menerima semua amalmu dan menempatkan dirimu di tempat yang terbaik … Aamiin Ya Robbalalamiin … 🙂

Ayah … aku selalu mengenangmu … mengagumimu … dan membawamu dalam setiap langkah kehidupanku …

Lukisan Apa

8 09 2018

Assalamualaikum Wr Wb

Lukisan Apa … asa ebreh katingali keneh eta lukisan sok sanajan bari rada poho kumaha jirim nu sabenerna tapi nu nyangkaruk kana ati natrat …

Mieling Kanyaah Pun Bapa H. Asek Suparman

Lukisan Apa

Nyawang ti Kaanggangan …

Asih nu urang teu weleh manjang maturan renghapna hate
urang patepung lawung sanajan urang paanggang
ti jauh akang nyungsi barijeung tebih
ka asih kaheman manteng dina implengan

Sawangan marengan rasa ka deudeuh tur ka heman
Kaasih nu ngancik dina ati sanubari nyimbutan dina kolbu
Sareundeuk saigeul ,satihang sapihanean ,sabobot sapakayon
Silih- asah, silih-asih tur silih- asuh,silih pikaheman

Dua jasad ngajadi hiji ,sarasa ,sapaneja
nyorang sagara implengan
padumukan sukma kuring ,sukma salira
paranti urang pasini jangji

mangsa bebenah tempat bumetah
geusan urang pasini jangji
ngeudalkeun rasa katresna
ngendeukkeun bangbaluh kalbu

Rereged hate …

Rasa hariwang jeung honcewang nu terus ngancik dina ati
Tagiwur na hate awor jeung rasa honcewang tur hariwang
Inggis ku bisi rempan ku sugan nu nyaliara dina hate
Ratugna jajantung marengan rasa was-was tur rempan

Hirupna- huripna nu karandapan ,nu karasa jeung nu kaalaman ngan ukur bangbaluh nu di gugulung ,karempan nu kaalaman teu weleh nguntit dina diri

Gubrag kaiyeu dunya lain kahayang ,tapi nugraha ti nukawasa sangkan ibadah tur pengkuh nyekel amanah

Hiji-hiji di itung ti mimiti netepan tur dugi kana amalan estu taya nu kaliwat ,subhanaloh rumasa diri kotor tur taledor estu datang na berang ngan kur di pake gagabah ,sumping peuting teu di pake eling, nyata ngan di pake awuntah

Dunya barana nu di pibanda anak katut kulawarga ngan ngajadiken hiji papaes kahirupan anu ngan saukur sakedapan

Sakapeung kamalinaan tur kajongjonan alatan di ayun ambing ku papaesna dunya ,nepi ka can apal jalan keur mulang ka sarakan nu bakal papanjangan

Kahariwang ,karempan sok ingis teu bisa ngarahken pangwelah rasa tagiwur tur ti gejebur ka jalan kamaksiatan

Jelas nyata tur karasa, saestuna Alooh SWT teu ngarobah kaayaan hiji kaum,nepi ka manehna ngarobah kana ka,ayaan nu aya dina dirina sorangan { AR-RA’D:11}

Hai jelema nu iman, raksa diri anjeun jeung kulawarga anjen tina panasna seuneu jahanamiah anu suluhna ku manusa jeung batu sarta di jaga ku malaikat nu kasar ,nu teu doraka ka Alooh,jeung teu mungpang kanu di parentahkeun {QS.AT TAHRIM:6}

Prak geura ngadu’a ka pangeran anjeun kalawan handap asor{depe-depe} jeung sora nu halon,saestuna Alooh SWT teu mikaresep jalma-jalma nu kaleuleuwihi prak geura ngadu’a anjeun kalawan rasa sieun {moal ditarima} jeung harepan bakal di{tedunan}. {al a’raaf:55, 56}

Jeung kami baris nguji ka aranjen ku hal-hal anu goreng jeung ku hal-hal anu hade minangka cocoba {al anbiya :35}

~~~ pepeling diri sangkan teu tunggara ~~~

Sumber : …

BUNDAKU ABU …

8 09 2018

Assalamualaikum Wr Wb …

179864_200781866603259_475382_n

ABU …

Angan masa kecilku mencuat tinggi …

Abu tersenyum melihatku duduk memandangi malam, bersama bintang-bintang di atas sana.“ Kelak kamu akan menjadi sinar itu. Berkilau dan mengagumkan. Namun, kamu jangan lupa asalmu … ”

Jangan kau merasa sedih, walaupun kau tumbuh tanpa Ayah. Kau masih punya Tuhan dan Aku yang selalu menjagamu dalam suka dan duka …

Abu …

Ketegaran jiwanya adalah gambaran sosok ibu sejati, tak pernah mengeluh kesah dengan kerontangnya hati yang sepi, terpaan luka derita yang datang silih berganti. Bagiku beliaulah sumber kekuatan sejati, kasihnya mengalir bagai mata air yang jernih dari puncak gunung yang setia mengaliri seluruh sendi kehidupan di lembah – lembah hingga ke muara … yang menyirami jiwa tandus kami sekeluarga, ketika kehilangan sosok seorang ayah …

Beliau mengajarkan aku keikhlasan, ketegaran akan hidup …. “ Tak ada hidup yang susah … Semua bagaimana kita menyikapinya… percayalah semua sudah ada yang mengatur … tak perlu resah … jalani apa yang kau mampu ” Airmata tak ada gunanya tanpa usaha. (beliau tak suka aku menangis)

Pola pikirnya tertempa oleh keadaan yang sangat menekan jiwanya …

Garis-garis diwajahnya menandakan kepahitan dan kegetiran hidup, … dan ia lakukan semua itu demi anak-anaknya … :)’

Bunda …

Bahagiakanku dengan tulusmu…
Bahagiakanku dengan senyummu..
Tentramkanku dengan dzikirmu
Teduhkanku dengan restumu…

Terimakasihku padamu ….
Atas segala restu ikhlasmu….
Terimakasihku padamu …
Atas limpahan kasih sayangmu….

Hormat takzimku selalu…

Ku bersyukur padaMu Robbi …
Bundaku sehat selalu ….
Dan berharap akan ridho-Mu ….
Dengan ridho Ibundaku …
Dengan restu Ibundaku ….
Dengan do’a Ibundaku … Amiin … *_*

Mengenang 07 Agustus 2018

Sekarang  Abuku sudah tiada semoga Alloh SWT memaafkan segala kesalahannya dan menerima semua amal baiknya … Al Fatihah … Aamiin aamiin ya robbalalamiin

Jawaban anakku Ulie …

Sesuatu yg paling menyakitkan itu ketika kita tau bahwa tangan kita tidak bisa lagi memberi
Bibir kita tidak lagi bisa tersenyum
Kata kita tidak lagi bisa menyapa
Usaha kita tidak lagi bisa meminta do’a

Dan rasanya sakit sekali … berpikir waktu kembali dan akan diulang lagi beribu-ribu tangan, bibir, kata dan usaha kita untuk bisa memberi, tersenyum , menyapa dan meminta do’a

Penyesalan hanya akan memberi kesedihan yg mendalam
Berbahagialah.. berdo’alah
Waktu yg telah hilang Allah terima segala kebaikan kita kepada yg telah hilang
Waktu yg ada berharap menjadi jalan kebaikan yg tetap mengalir padanya

Semua rasa sakit akan hilang dengan do’a
Semua kehampaan akan hilang dengan dekapanNya
Karena Allah mencintainya dan mendekapnya dengan erat disisinya
Karena Allah mencintai kita dan berharap kita tetap menjadi tegar dengan segala ujian dan kehendakNya

Berdiri tersenyum .. gengam erat tangannya dalam doa dan dekapan kebaikan
Rindu kami akan tersampaikan lewat do’a
Rindu kami akan kami sampaikan lewat segala kebaikan didunia
Yang akan Allah sampaikan padanya sebagai amalan yg tak hilang

Rindu kami sebatas tangis
Rindu kami sebatas dekapan
Rindu kami sebatas gengaman pada yg hilang
Tapi rindunya pada ku sebatas doa dan kebaikan yg aku lakukan

Semoga semua kebaikan semua doa tetap menjadikan gengaman erat kami karena cintaNya … In shaa Alloh

The one and only our Abu
Rindu kami pada ketulusan dan kesabaran hatimu dalam kehidupan

Love
-uLie-

 

Renungan :

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)

Amalan yang masih terus mengalir pahalanya walaupun setelah meninggal dunia, di antaranya:

 1. Sedekah jariyah, seperti membangun masjid, menggali sumur, mencetak buku yang bermanfaat serta berbagai macam wakaf yang dimanfaatkan dalam ibadah.
 2. Ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar’i (ilmu agama) yang ia ajarkan pada orang lain dan mereka terus amalkan, atau ia menulis buku agama yang bermanfaat dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia.
 3. Anak yang sholeh karena anak sholeh itu hasil dari kerja keras orang tuanya. Oleh karena itu, Islam amat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak sholeh. Lalu anak tersebut menjadi sebab, yaitu ortunya masih mendapatkan pahala meskipun ortunya sudah meninggal dunia.
Lawatan Guru dan Siswa Negara Malaysia ke SMPN 9 Cimahi

30 09 2012

Assalamualaikum … Wr Wb

Studi banding (comparison study) biasa dilakukan untuk maksud peningkatan mutu, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan, dan lain-lain. Kegiatan studi banding yang dilakukan oleh sekolah untuk mengunjungi atau menemui sekolah tertentu yang sudah disiapkan dan berlangsung dalam waktu relatif singkat. Intinya adalah untuk membandingkan kondisi obyek studi di tempat lain dengan kondisi yang ada di tempat sendiri. Hasilnya berupa himpunan data dan informasi sebagai bahan acuan dalam perumusan konsep yang diinginkan.

Melalui kegiatan studi banding diharapkan :

1.      Melakukan pengamatan terhadap situasi sekolah yang dikunjungi untuk selanjutnya melakukan perbaikan yang dianggap perlu.

2.      Memberikan suasana baru bagi guru/siswa sehingga mampu membangkitkan motivasi untuk meningkatkan kinerja mereka.

3.      Saling bertukar pengalaman bagi guru dengan para guru,siswa dengan siswa di sekolah yang dikunjungi.

4.      Saling mempererat rasa persaudaraan sebagai sesama guru,sesama siswa demi tujuan yang lebih besar yaitu peningkatan prestasi siswa di masing-masing sekolah.

Seperti halnya hari ini Selasa, 18 September 2012 Rombongan dari Malaysia melakukan studi banding ke SMPN 9 Cimahi. Rombongan diterima langsung oleh bapak kepala sekolah SMPN 9 Cimahi Drs Agustia Daniswara beserta guru-guru. Tampak terjadi diskusi yang hangat antara kedua sekolah sambil melakukan kunjungan ke lingkungan yang ada di SMPN 9 Cimahi.

Pada saat itu selain melihat lingkungan, suasana belajar, latihan ekstrakurikuler  yang sedang berlangsung di SMPN 9 Cimahi juga rombongan mendapat suguhan tari … dan kesenian tradisional SMPN 9 Cimahi yang dipimpin oleh Hj Sri Sundartini W,SPd.

Suasana antar guru maupun antar siswa kedua negara terlihat akrab.

Tujuan utama studi banding ini menyambung tali silaturahmi, bukan hanya tali silaturahmi antar atlit saja, tetapi antar sekolah, bahkan kita juga menyambung tali silaturahmi antar negara. Konsep acara studi banding terdiri dari Presentasi antar sekolah, mobile keliling sekolah, dan latihan bersama antar atlit senam.

Adapun siswa dari Indonesia yang ikut berlatih pada saat itu :

 1. Sendi SDN Baros Mandiri 3 Kls VIB
 2. Tantan SMPN 9 Cimahi Kls 7H
 3. Deri SMPN 9 Cimahi Kls 9A
 4. Arif Hidayat SMAN I Cimahi Kls IX

Peserta latihan dari Malaysia pada saat itu adalah :

 1. Muhammad Azrul Bin Zamzam
 2. Ridhwan Bin Azhar
 3. Muhammad Asyraaf Bin Zainudin
 4. Muhammad Irsyad Bin Sanusi

Untuk lebih jelasnya peserta “Maklumat Lawatan dari Malaysia ke SMPN 9 Cimahi” yaitu :

 1. Salim Bin HJ Bakar ( Guru Besar)
 2. Evelyn Lee ( GPK 1)
 3. Zuraimi Bin Idris ( Guru)
 4. Mohammad Rashid Bin Paboh ( Guru)
 5. Maria Binti Mohd Hatar ( Guru)
 6. Syed Isa Bin Abdullah Al Habshee ( Guru)
 7. En Mohd Faizal Bin Rosli ( Guru)
 8. HJ Mohd Amin Bin Hasbollah ( YDP PIBG)
 9. Che Kamarudin Bin Che Mohd Zin ( S/U PIBG)

Murid SUKAN :

 1. Muhammad Irsyad B Sanuri
 2. Muhammad Nazrin Hafiz Bin Zubair
 3. Mohamad Azrul Bin Zamzam
 4. Muhammad Asyraaf B Zainudin
 5. Adam Shan Bin Razali
 6. Muhamad Azmeer Aiman Bin Mohd Nizam
 7. Ridhwan Bin Azhar
 8. Ahmad Zhariff Danial Bin Abdul Azim
 9. Azri Ibrahim Bin Mohamed Ridza
 10. Muhammad Zikry Bin Mohd Zainal Abidin
 11. Mohamad Irfan Bin Abdul Halim

Murid MUZIK :

 1. Muhammad Isyraf Putra Razalee
 2. Muhammad Zuhair B Zuraimi
 3. Amirul Aziz Bin Abdul Aziz
 4. Muhammad Afif Bin Mohd Aziz
 5. Muhammad Nur Aiman Kamarulzaman
 6. Muhammad Danial Afiq Bin Nor Hidayat
 7. Muhammad Iqkarl Bin MD Said
 8. Muhammad Azman Hakim Bin Rohaizad
 9. Muhammad Aqil Bin Mohd Salleh
 10. Nur Ainaa Shauqeena Binti Salim

Semoga apa yang kami lakukan dapat mempererat tali persaudaraan kita sebagai pendidik … Terima kasih atas kunjungannya …

 

Tugas Mandiri Terstruktur dan Tidak Terstruktur

30 09 2012

Assalamualaikum … Wr Wb

Apa itu tugas mandiri terstruktur (TMT) dan tugas mandiri tidak terstruktur (TMTT) ?  Mungkin rekan atau kita sering mendengarnya namun apa perbedaan diantara keduanya.  Kedua tugas mandiri ini, sesuai dengan namanya mandiri berarti tugas yang diberikan atau yang harus diselesaikan seorang siswa setelah ia memperoleh atau menyelesaikan suatu kegiatan belajar dalam sebuah mata pelajaran atau bidang studi.  Apalagi dengan berlakunya KTSP di mana implementasi KTSP (kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) salah satunya sangat akrab dengan tugas mandiri ini.  Suatu tugas dikatakan mandiri terstruktur manakala tugas itu diselesaikan seorang siswa dengan batas yang telah ditentukan oleh guru.  Misalnya tugas itu dikumpulkan pada pertemuan minggu berikutnya atau beberapa hari lagi tergantung guru.  Dan tugas mandiri tidak terstruktur manakala tugas itu diselesaikan dan dikumpulkan pada batas maksimum yang telah ditentukan oleh guru dan siswa boleh mengumpulkannya kapan saja yang penting antara rentang batas maksimum yang telah ditentukan.  Misalnya tugas dikumpulkan paling lambat satu minggu sebelum ulangan tengah semester atau satu minggu sebelum semester atau dua minggu sebelum ujian nasional, dll.   Namun sebaiknya tugas mandiri ini dibarengi dengan pegangan murid seperti konsep materi pembelajaran dari guru, diktat , modul, bahan ajar lainnya, seperti perpustakaan sebagai referensi mereka dalam melaksanakan tugas tersebut.  Bisa juga koran atau Internet.  Kalau memang tugas itu berat boleh dikerjakan secara berkelompok.  Sebagai gambaran saya sajikan contoh TMT dan TMTT,  bidang studi Matematika adalah :

 

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Kegiatan

Waktu

Keterangan

1. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus

1.3 Memahami relasi dan fungsi

Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi !

Dikumpulkan  pada pertemuan minggu berikutnya

Tugas Mandiri Terstruktur

.

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Kegiatan

Waktu

Keterangan

4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya

4.2 Menghitung keliling dan luas lingkaran

Ukurlah keliling (K) 5 buah benda berbentuk lingkaran dan juga diameternya (d).

Berapakah nilai K/d !

Dikumpulkan 3 hari sebelum mid semester.

Tugas Mandiri tidak Terstruktur

.

 

Sabar

13 04 2012

Assalamualaikum … Wr Wb

Sabar itu bukan sekadar duduk bersandar dan mengucap kata-kata sabar, tapi sejauh mana kita bertindak dengan ujian yang Allah Ta’alla beri.

Ketika jiwa letih dengan berbagai hal yang semakin menyibukkan kita, maka berilah waktu kepada diri untuk sejenak mengkaji berbagai kesulitan yang semakin menumpuk dan memberatkan. Mungkin disana ada sisi kurang sabar kita dalam menghadapi sesuatu yang justru semakin merunyamkan suasana. Mungkin disana ada kelemahan jiwa kita yang menyeruak dan mengakibatkan kita bertekuk lutut dalam hasil karya diri yang justru merendahkan.

Sabar, pelajaran jiwa yang mungkin mudah di ucapkan namun sangat sulit sekali untuk di realisasikan. Namun disanalah justru letak salah satu keabadian. Cerita kebaikan yang akan abadi saat pelakunya sudah tiada, efek kebaikan yang abadi saat pelakunya masih bernafas ataupun telah berkalang tanah. Karena siapa yang dapat membunuh mati kemuliaan jiwa orang- orang yang sabar? Malah yang ada adalah, jiwa liar kita semakin lelah, dan semakin bingung disaat harus ber benturan dengan manusia yang serba sabar. selanjutnya, rasa malu dan kerendahan diri akan menjadi efek samping yang akan pasti menjadi hak milik kita. Hak milik kita, dan bukan dia.

Bersabar adalah bukan tentang bangga mengakui bahwa kita bisa bersabar. Namun bersabar adalah tentang melatih jiwa yang angkuh mengakui kelebihan diri untuk bisa bersabar, dan legowo mengakui bahwa kesabaran dalam diri kita adalah hanya karena rahmat Allah.

Bersabar adalah alternatif termudah dari sebuah jalan keluar bagi manusia yang tidak mampu menemukan jalan keluar. dan sabar adalah justru satu- satunya pertahanan yang paling kuat, ketika seseorang tidak mampu lagi mengatasi masalahnya.

Bersabar adalah saham yang anda tanam di masa depan, atas sebuah nilai kemuliaan dan ketinggian derajat diri anda pribadi.

Bersabar adalah bukan tentang mengerti orang lain, namun adalah tentang memuliakan jiwa kita sendiri yang sungguh sedang liar demi mengangkat derajat kita sendiri di hadapan AllahTa’alla.

Bersabar adalah bukan hanya tentang menahan amarah, namun di dalamnya terkandung maksud untuk membengkokkan kerasnya gengsi, dan menyadari bahwa diri hanyalah seorang hamba yang harus belajar minta maaf, dan mengajarkan hati dalam luasnya memaafkan.

Maka berbahagialah ketika masih ada dari batin kita yang berteriak protes dan mengatakan bahwa kita belumlah menjadi orang yang sabar. Hal itu berarti bahwa jiwa kebaikan masih hidup dalam diri kita. Dan mungkin sebenarnya kehendak kita sendirilah, suara kebaikan itu mati. Entah karena ketidakmauan kita menindak lanjuti “pemberitahuan” mereka, atau ketidaktahuan kita atas ilmu untuk menyikapi suara ” pengumuman” tersebut. Dan maka benarlah bahwa Allah adalah maha membolak- balikkan hati, maka tidak ada yang patut untuk bermohon tentang supaya meneguhkan hati untuk mudah berkarib dengan kebaikan, kecuali hanya kepada Allah.

Berbahagialah ketika masih sempat bermohon kepada-Nya, karena kita menyadari akan kesempatan kita yang masih ada untuk memohon. Bayangkan jika kehendak itu baru muncul setelah nafas sudah hampir lepas dari tenggorokan. Apa jadinya pula ketika permohonan itu baru melekat di mulut kita tapi setelah kita berada di alam kubur dan bertemu dengan para malaikat?

Maka jangan banyak salahkan diri anda terus menerus karena sabar, yang pertama yang harus diterapkan justru adalah kepada diri sendiri. rasa sesal dan terpuruk tanpa ada kelanjutan untuk bangkit, hanya akan membawa kita semakin terpuruk. Namun juga jangan kasihani diri dengan terlalu, karena hal itu juga akan menjadi poin tambahan yang melembekkan jiwa dan mengikis semangat.

Bersabar adalah sama sekali bukan tentang sifat, tapi adalah tentang sebuah keputusan. Maka buatlah keputuskan anda!.

Pandai bersabar adalah juga bukan bakat, tapi logika sehat yang sangat mengerti tentang akibat. karena sudah berapa banyak kasus ceroboh yang mempersulit diri, dan apakah harus kita lakukan lagi dan lagi karena kita kurang bersabar?

Sabar adalah hak milik pribadi yang beriman, salah satunya adalah tentang keyakinannya akan janji Allah yaitu, “Bersama setiap kesulitan, datang kemudahan”. Hal inilah yang membentuk jiwa ramah mereka untuk melihat kehidupan ini yang seharusnya akan pasti mudah, karena tidak akan ada niatan Allah untuk menyulitkan Kita.

Jadi, masihkah kita tidak mau bersabar?
(Syahidah )

Sumber : dari catatan teman